Advokátka Mgr. Květa Glaserová poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí a rodinného práva. Podrobnější popis specializace advokátní kanceláře a jednotlivých poskytovaných služeb naleznete níže.

Právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce.

Advokátní kancelář sídlí na adrese Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9. V případě zájmu o služby advokátní kanceláře nás kontaktujte zde.

Mgr. Květa Glaserová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou ukončila v roce 2010. V následujících letech působila na Ministerstvu financí a Ministerstvu spravedlnosti, kde se věnovala právu evropskému a mezinárodnímu. V advokacii pracuje od roku 2014. Ve své advokátní praxi se specializuje na právo soukromé, především smluvní agendu v oblasti práva nemovitostí a zastupování ve věcech rodinného práva.

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátka pozadí main page slider

Advokátka Mgr. Květa Glaserová poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí a rodinného práva. Podrobnější popis specializace advokátní kanceláře a jednotlivých poskytovaných služeb naleznete zde.

Právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce.

Advokátní kancelář sídlí na adrese Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9. V případě zájmu o služby advokátní kanceláře nás kontaktujte zde.

Mgr. Květa Glaserová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou ukončila v roce 2010. V následujících letech působila na Ministerstvu financí a Ministerstvu spravedlnosti, kde se věnovala právu evropskému a mezinárodnímu. V advokacii pracuje od roku 2014. Ve své advokátní praxi se specializuje na právo soukromé, především smluvní agendu v oblasti práva nemovitostí a zastupování ve věcech rodinného práva.

SMLOUVY

Sepis smluv

 • zpracování smlouvy dle konkrétních potřeb a přání klienta

Kontrola smluv

 • posouzení textu smlouvy, identifikování možných rizik a návrh potřebných změn
 • zastoupení při jednání s protistranou

Zastoupení ve sporu ze smlouvy

 • právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • zastoupení při jednání s protistranou
 • zastoupení v soudním sporu

NEMOVITOSTI A NÁJEMNÍ VZTAHY

Převody nemovitostí

 • kontrola právního stavu nemovitosti před uskutečněním převodu
 • zpracování a revize veškeré smluvní dokumentace (smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o smlouvě budoucí)
 • posouzení daňových souvislostí, doporučení nejvhodnějšího postupu
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí a zastoupení ve vkladovém řízení

Nájemní vztahy

 • zpracování a revize nájemních smluv na bytové i podnikatelské prostory
 • poradenství a zastupování při řešení sporů mezi pronajímatelem a nájemcem
 • vymáhání pohledávek z nájmu a zastupování v soudních sporech
 • neplatnost výpovědi z nájmu

Právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

 • vymáhání pohledávek a zastupování v soudních sporech – dluhy na zálohách a příspěvcích souvisejících se správou domu, dluhy na nájemném
 • zpracování a revize smluv uzavíraných mezi SVJ/BD a třetími osobami – dodavatelské smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o výstavbě
 • zpracování a úpravy stanov a dalších vnitřních dokumentů SVJ/BD
 • zápisy do veřejného rejstříku a jejich změny
 • zpracování právních stanovisek ve věci bytového práva

Zřízení a změny věcných práv – zástavní právo, věcná břemena

 • zpracování a revize smluvní dokumentace – zřízení či zrušení věcného břemene na základě dohody, zřízení zástavního práva, zřízení zákazu zcizení a zatížení
 • poradenství při převodech nemovitostí zatížených věcnými právy (zástavním právem, věcným břemenem, zákazem zcizení a zatížení)
 • poradenství v oblasti realizace zástavního práva (zpeněžení zástavy)
 • zajištění zápisu věcných práv do katastru nemovitostí či jejich výmazu

Podílové spoluvlastnictví

 • uspořádání vztahů mezi podílovými spoluvlastníky – dohoda o užívání společné věci, hospodaření a správa společné věci, náklady na opravy společné věci a investice spoluvlastníků do společné věci, rozdělování plodů a užitků ze společné věci, pravidla rozhodování spoluvlastníků o společné věci
 • předkupní právo spoluvlastníků – jeho realizace a řešení v případě porušení předkupního práva
 • převod či přechod (zdědění) spoluvlastnického podílu
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – smlouva či návrh soudu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

RODINNÉ PRÁVO

Majetkové vztahy

 • úprava majetkových vztahů snoubenců – předmanželské smlouvy
 • společné jmění manželů – jeho zúžení či zrušení za trvání manželství
 • obrana proti dluhům jednoho z manželů
 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu (majetkové vypořádání)

Rozvod manželství

 • sporný i nesporný – zpracování veškeré dokumentace a zastoupení v řízení před soudem

Nezletilé děti

 • úprava péče o nezletilé děti – výlučná, střídavá, společná
 • výživné
 • úprava osobního styku rodičů s dítětem
 • schválení právního jednání za nezletilého soudem
 • předběžná opatření v případech nutnosti okamžitého řešení soudem

Výživné

 • komplexní právní služby v oblasti vyživovací povinnosti – výživné na nezletilé i zletilé děti, výživné mezi manželi či rozvedenými manželi, výživné dalších členů rodiny (rodiče, prarodiče)
 • zpracování návrhů k soudu či dohod mezi stranami a zastoupení v soudním řízení
 • snížení či zvýšení výživného
 • vymáhání dlužného výživného
 • výživné neprovdané matky a náhrada nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Domácí násilí v rodině

 • pomoc s nalezením vhodného právního řešení – oblast bydlení, majetku, péče o nezletilé děti
 • vykázání ze společného obydlí
 • předběžná opatření – péče o dítě, zákaz vstupu do společného obydlí
 • zprostředkování navazujících psychologických a sociálních služeb pro oběti domácího násilí

Určení otcovství

 • určení či popření otcovství
 • určení otcovství biologického otce u dítěte narozeného v ochranné lhůtě po rozvodu manželství
 • návrh na prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na popření otcovství
 • pomoc se zajištěním genetického testu otcovství
 • určení otcovství po úmrtí osoby, jejíž otcovství má být určeno

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

KONTAKT

Mgr. Květa Glaserová, advokátka

Malletova 1141/4
190 00 Praha 9
Česká republika

+ 420 608 960 738
advokatka@glaser.cz
www.advokatka-glaser.cz
Ev. číslo ČAK: 17732
IČ: 6406157

Advokátní kancelář je Vám k dispozici od pondělí do pátku 9:00 – 17:00 hodin.

Kontaktní formulář

Potřebujete radu či pomoc advokáta? Kontaktujte mne na telefonním čísle +420 608 960 738 nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

adresa mapa
adresa mapa