INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Květa Glaserová, advokátka, ev. č. ČAK 17732, IČ: 6406157, se sídlem Velehradská 88/1, 130 00 Praha 3 Vinohrady.

Kontaktní údaje: telefonní číslo +420 608 960 738, emailová adresa advokatka@glaser.cz.

Správce se při zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Smlouva o poskytování právních služeb,
 • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů,
 • oprávněný zájem správce.

3. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb, plnění zákonných povinností správce a ochrany práv a právem chráněných zájmů správce.

4. Kategorie osobních údajů

Zpracovávány jsou zejm. tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození/IČO, DIČ,
 • rodné číslo,
 • adresa bydliště/sídla,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • rodinný stav a rodinná situace,
 • bankovní účet,
 • údaje o soudních či jiných řízeních, jichž je klient účastníkem.

5. Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
 • externí poskytovatel účetních služeb a IT podpory,
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje nejsou zpřístupňovány příjemcům ve třetích zemích či v rámci mezinárodních organizací.

Zpracování osobních údajů externími poskytovateli služeb probíhá vždy na základě písemné smlouvy mezi advokátem a externím poskytovatelem služeb, která obsahuje přesné vymezení vzájemných práv a povinností ve vztahu ke zpracování osobních údajů a zaručuje odpovídající úroveň ochrany.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb (tj. trvání smluvního vztahu) a následně po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o advokacii, zákonem o archivnictví, daňovými a účetními předpisy. 

Osobní údaje získané na základě poptávky právních služeb, nedojde-li následně k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 2 měsíců ode dne ukončení jednání o uzavření smlouvy.

7. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. 

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci, příp. se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 1. 6. 2018