Poskytované právní služby

SMLOUVY

Sepis smluv

 • zpracování smlouvy dle konkrétních potřeb a přání klienta

Kontrola smluv

 • posouzení textu smlouvy, identifikování možných rizik a návrh potřebných změn
 • zastoupení při jednání s protistranou

Zastoupení ve sporu ze smlouvy

 • právní posouzení případu a podkladů před zahájením soudního sporu a zvolení vhodné strategie vedení sporu
 • zastoupení při jednání s protistranou
 • zastoupení v soudním sporu

NEMOVITOSTI A NÁJEMNÍ VZTAHY

Převody nemovitostí

 • kontrola právního stavu nemovitosti před uskutečněním převodu
 • zpracování a revize veškeré smluvní dokumentace (smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o smlouvě budoucí)
 • posouzení daňových souvislostí, doporučení nejvhodnějšího postupu
 • advokátní úschova finančních prostředků
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí a zastoupení ve vkladovém řízení

Nájemní vztahy

 • zpracování a revize nájemních smluv na bytové i podnikatelské prostory
 • poradenství a zastupování při řešení sporů mezi pronajímatelem a nájemcem
 • vymáhání pohledávek z nájmu a zastupování v soudních sporech
 • neplatnost výpovědi z nájmu

Právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

 • vymáhání pohledávek a zastupování v soudních sporech – dluhy na zálohách a příspěvcích souvisejících se správou domu, dluhy na nájemném
 • zpracování a revize smluv uzavíraných mezi SVJ/BD a třetími osobami – dodavatelské smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o výstavbě
 • zpracování a úpravy stanov a dalších vnitřních dokumentů SVJ/BD
 • zápisy do veřejného rejstříku a jejich změny
 • zpracování právních stanovisek ve věci bytového práva

Zřízení a změny věcných práv – zástavní právo, věcná břemena

 • zpracování a revize smluvní dokumentace – zřízení či zrušení věcného břemene na základě dohody, zřízení zástavního práva, zřízení zákazu zcizení a zatížení
 • poradenství při převodech nemovitostí zatížených věcnými právy (zástavním právem, věcným břemenem, zákazem zcizení a zatížení)
 • poradenství v oblasti realizace zástavního práva (zpeněžení zástavy)
 • zajištění zápisu věcných práv do katastru nemovitostí či jejich výmazu

Podílové spoluvlastnictví

 • uspořádání vztahů mezi podílovými spoluvlastníky – dohoda o užívání společné věci, hospodaření a správa společné věci, náklady na opravy společné věci a investice spoluvlastníků do společné věci, rozdělování plodů a užitků ze společné věci, pravidla rozhodování spoluvlastníků o společné věci
 • předkupní právo spoluvlastníků – jeho realizace a řešení v případě porušení předkupního práva
 • převod či přechod (zdědění) spoluvlastnického podílu
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – smlouva či návrh soudu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

RODINNÉ PRÁVO

Majetkové vztahy

 • úprava majetkových vztahů snoubenců – předmanželské smlouvy
 • společné jmění manželů – jeho zúžení či zrušení za trvání manželství
 • obrana proti dluhům jednoho z manželů
 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu (majetkové vypořádání)

Rozvod manželství

 • sporný i nesporný – zpracování veškeré dokumentace a zastoupení v řízení před soudem

Nezletilé děti

 • úprava péče o nezletilé děti – výlučná, střídavá, společná
 • výživné
 • úprava osobního styku rodičů s dítětem
 • schválení právního jednání za nezletilého soudem
 • předběžná opatření v případech nutnosti okamžitého řešení soudem

Výživné

 • komplexní právní služby v oblasti vyživovací povinnosti – výživné na nezletilé i zletilé děti, výživné mezi manželi či rozvedenými manželi, výživné dalších členů rodiny (rodiče, prarodiče)
 • zpracování návrhů k soudu či dohod mezi stranami a zastoupení v soudním řízení
 • snížení či zvýšení výživného
 • vymáhání dlužného výživného
 • výživné neprovdané matky a náhrada nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Domácí násilí v rodině

 • pomoc s nalezením vhodného právního řešení – oblast bydlení, majetku, péče o nezletilé děti
 • vykázání ze společného obydlí
 • předběžná opatření – péče o dítě, zákaz vstupu do společného obydlí
 • zprostředkování navazujících psychologických a sociálních služeb pro oběti domácího násilí

Určení otcovství

 • určení či popření otcovství
 • určení otcovství biologického otce u dítěte narozeného v ochranné lhůtě po rozvodu manželství
 • návrh na prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na popření otcovství
 • pomoc se zajištěním genetického testu otcovství
 • určení otcovství po úmrtí osoby, jejíž otcovství má být určeno

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI

 Máte problém, ale nevíte, zda se na mě obracíte správně?

Nebojte se mě oslovit. Pokusím se najít způsob, jak Váš problém právně vyřešit. Anebo Vám doporučím kolegu, který se na danou oblast specializuje.